מדיניות החנות ומדיניות משלוחים

הגדרות
1. החברה – mik ע.מ.028897015.
2. האתר – אתר האינטרנט www.mikstudio.co.il.
3. המוצרים – פריטי הביגוד ואביזרי הלבוש, GiftCard ומוצרים נוספים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
4. המשתמשת – כל אדם, לרבות תאגיד, אשר יכול לצפות ולבצע פעולות באתר.
5. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרו המוצרים לכתובת אשר ניתנה ע"י הלקוחה ככתובת למשלוח דואר ברגע ההזמנה.
6. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציינה המזמינה ככתובת למשלוח הזמנות.
7. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה המזמינה.
8. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד
9. האמור בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לשני המינים.

כללי
1. האתר משמש כחנות וירטואלית לייצוג החברה ולמכירת המוצרים המוצגים באתר, האתר מנוהל ע"י החברה.
2. תקנון זה והוראותיו יחולו על פעולות כגון: גלישה / הזמנות שיבוצעו ע"י המשתמשת באתר ותקנון זה בא להסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשת ו/או המזמינה ו/או הגולשת באתר.
3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות אלינו במייל mik.clothing@gmail.com או בטלפון מס'054-7350070.
4. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות מחשב מכל סוג שהוא, טלפון סלולרי מכל סוג או כל מכשיר תקשורת המאפשר גישה לאתר.
5. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי
מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
7. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין ואינם כוללים עלויות משלוח ואספקה.
8. הרישומים במחשבי החברה ו/או במחשבי החברה שמאכסנת את האתר, יהוו ראיה לאמיתות הפעולות המתבצעות דרך האתר.
9. תמונות המוצרים והאביזרים המוצגים באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר.
10. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
11. החברה עושה ככל יכולתה להציג באתר מידע מדויק אשר משקף את המציאות באופן הקרוב ביותר, יחד עם זה , ייתכנו אי דיוקים או שגיאות במלל
או בתמונות המוצרים ובתיאורם והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מטעויות אלה ככל שקיימות.
12. החברה תהיה רשאית לעדכן או לשנות את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
המחיר הקובע למוצר המוזמן ו/או לדמי המשלוח יהיו אלה הנקובים בעת אישור ההזמנה ע"י הלקוחה.
13. החברה תהיה רשאית להציע הטבות שונות או הנחות בעלות המוצר ו/או בדמי המשלוח. החברה תהיה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים,
הטבות והנחות אלה, להכניס בהם שינויים בלא צורך במתן עדכון כלשהו.
14. רכישת מוצרים באמצעות האתר תתאפשר לכל לקוחה בין אם היא לקוחה רשומה באתר או לא.
15. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים קשר עם לקוחותיה באמצעות אמצעי תקשורת שונים לרבות דוא"ל.
לקוחה המעוניינת להסיר עצמה מרשימת הלקוחות המנויים לדיוור תוכל לעשות כך ע"י לחיצה על קישור בדוא"ל המופץ ע"י האתר.
16. הזמנה תאושר במידה והמוצר המוזמן זמין במלאי, פרטי הלקוחה תקינים ומלאים ואמצעי התשלום תקין. יחד עם זאת ללקוחה לא תהיה כל טענה /או
תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשת עקב אי זמינות מוצר כשלהו במלאי, גם אם הוצג באתר.
17. החברה רשאית שלא לאשר הזמנה באם הופרו אחד או יותר מהתנאים המצוינים בתקנון זה, באם נעשה באתר שימוש שלא על פי חוקי מדינת ישראל , באם הוזנו פרטי גולשת
שגויים במתכוון או שלא במתכוון,באם בוצעו מעשים הבאים לפגוע בחברה , עובדי החברה או לקוחות החברה או באתר באופן מכוון , או באם אמצעי התשלום נחסם או לא כובד.
18. במידה ואמצעי התשלום לא יכובד או כרטיס האשראי אשר ישמש את הלקוחה לא יהיה בתוקף, תיצור החברה קשר עם הלקוחה להסדרת התשלום או לביטול ההזמנה.
19. החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למזמינה או לצד ג' כתוצאה מרכישה או שימוש באתר שלא על פי הוראות תקנון זה
והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ספציפית באם זו בוצעה שלא על פי הוראות תקנון זה.
20. החברה לא תהיה אחראית לנזק אשר ייגרם למוצר ו/או לרוכשת עקב שימוש לא סביר או מוטעה במוצר הנרכש, או באם נגרם לו נזק מכל סוג עקב אי מילוי הוראות השימוש או הכביסה המתאימים.
21. החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב באספקת מוצרים אשר נקנו באתר , אשר לא נמצאים בשליטתה כגון תקלות טכניות, שביתות, אסונות טבע,
תקלות מחשוב ותקשורת ותקלות מכל סוג שהוא בקרב חברת ההובלות או הגוף המספק את המוצר.
22. זכויות הקניין הרוחני ,זכויות היוצרים, השמות המסחריים, תמונות ודגמי המוצרים שייכים לחברה בלבד. חל איסור מפורש להעתיק,
לשכפל, להפיץ, למכור כל פרט מידע הנמצא באתר בלא קבלת אישור מתאים מהנהלת החברה.
23. אין להציג תכנים המופיעים באתר בכל מכשיר או תוכנה חיצוניים בייחוד באמצעי מדיה אחרים, דיגיטליים ושאינם דיגיטליים או בכל כלי או אביזר אחר לרבות שימוש מסחרי או פרסומי.

פרטיות, דיוור ישיר ומאגרי מידע.
1. החברה לא תמסור את פרטיי הנרשמת, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשמת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשמת לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשמת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצעה הנרשמת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשמת ביצעה שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפרה הנרשמת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
2. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שהפרטים שסיפקה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
3. החברה משתמשת בתשתיות ויזה כ.א.ל לצורך גביית תשלום ואינה אוגרת פרטי כרטיס אשראי, החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור על פרטיות לקוחותיה. יחד עם זאת החברה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו בעקבות מקרים שאינם בשליטתה בנושא זה.
4. החברה לא תהיה אחראית ביחס לכל תקלה או השפעה של הודעות או קובץ מצורף אשר יישלחו מהאתר אל דוא"ל \ SMS של הגולשת בין אם ייטען לנזק ישיר או עקיף עקב השפעה כזו .
5. החברה משתדלת לספק מוצרים באיכות גבוהה בזמן האספקה המוגדר בהמשך לתקנון זה , במידה ומתעוררת כל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות אלינו במייל mik.clothing@gmail.com או בטלפון: 054-7350070
6. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
7. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.
8. האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי ובמידה ויהיה צורך בהחזר כספי תצטרך הלקוחה לספק שוב את פרטי האשראי.
9. חברת הסליקה הנותנת שירותי סליקת כרטיסי אשראי הינה ויזה כ.א.ל . במעמד ההזמנה, קרי הזנת פרטי כרטיס האשראי, מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים, הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם, כך שאת יכולה להזמין מוצרים ולמסור את פרטיך בביטחון מלא.

מדיניות החזרה והחלפה-

אם מסיבה כלשהי אינך שלמה עם הרכישה ניתן להחליף כל פריט(למעט פריטים שנרכשו בהנחה) ולקבל זיכוי על מלוא הסכום ששילמת, הזיכוי תקף ל-6 חודשים , את הפריטים ניתן להחליף באמצעות שליחתם חזרה אלינו בדואר (על חשבון הקונה) או בהגעה ישירה לסטודיו בכפר האומנים עין הוד.
אנו מאפשרים החלפה של פריטים שלא נלבשו, לא הוסרה מהם תווית המחיר המקורית,ושלא נעשה בהם כל שימוש תוך 14 יום ממועד קבלת המשלוח.

אם מסיבה כלשהי אינך שלמה עם הרכישה ניתן לבטל את העסקה בהודעה תוך 2 ימי עסקים מרגע קבלת המשלוח לידיך,ולקבל זיכוי כספי לכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בניכוי 5% עמלת ביטול ובניכוי עלות המשלוח,הזיכוי יתבצע ברגע קבלת הפריט חזרה אלינו לסטודיו כשהוא במצב חדש ולא הוסרו ממנו התווית.

עגלת קניות